Üdvözöljük az Aromagyertya Webáruház oldalán!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Készült: 2016.09.28.Tisztelt Vásárlónk!Örömmel üdvözöljük a www.illatgyertyak.hu vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen átolvasni:A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.illatgyertyak.hu és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

1.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

*A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.illatgyertyak.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.*A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.*A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A regisztrációval a Vevő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.*A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően (az esetleges hibák jóváhagyás előtt a „Szerkeszt” hivatkozásokat használva javíthatók), a „Rendelés Jóváhagyása” ikonra kattintással jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolunk és archiválunk min. 3 (három) hónapig megőrizve.*Kérdése, észrevétele, kifogása, panasza esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!Vevőszolgálatunk elérhetőségei:- Telefon: +36-30/799-5851- E-mail: aromagyertya@gmail.com Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2.REGISZTRÁCIÓ:

*Amennyiben a vásárló nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
*Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

3.BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:

*A www.illatgyertyak.hu az alábbi termékcsoportokba (Illatgyertya, aromagyertya, mécses, yankee, üveggyertya) tartozó árukkal áll a vásárlók rendelkezésére:
A termékek menüvel megegyező módon.
*A termékek részletes leírása a „Részletek” címszó alatt, vagy a kis képekre kattintva található.
*A konkrét termék vételára a kiválasztott áru mellett található. Arról, hogy a vételár a közterheket tartalmazza-e, a „Bevásárlókosár” menüpont alatt található kijelzés ad eligazítást („A kijelzett árak BRUTTÓ árak”,mindenkori esetben az alapértelmezett kijelzés).

4.JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK INTÉZÉSE:

*A jótállásra, szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló1959.évi IV.törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai az irányadók.

o Szavatossági jogok:
1.Hibás teljesítés esetén a vevő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 napon belül, a vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
2.Ha a Szolgáltató a kicserélést illetve a kijavítást nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tud eleget tenni a vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

o Szavatossági határidők:
1.A vevő a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje az árunak vagy jelentősebb részének a kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
2.Ha a vevő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy az áru természeténél fogva az 1. pontban megjelölt határidő alatt nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt áru esetén három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
3.Fogyasztói szerződés esetében a vevő - az 1. pontban rögzítettek helyett - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Fogyasztói szerződés esetén - a 2. pontban rögzítettektől eltérőn - a jogvesztő határidő a teljesítés időpontjától számított 3 év. Fogyasztói szerződésnek minősül az a szerződés, amely a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy (fogyasztó) és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

o Fogyasztói kifogások:
Ha a fogyasztónak minősülő vevő szavatossági igényt érvényesít a Szolgáltatóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A Szolgáltató a vevő kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha a Szolgáltató a vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nyilatkozni nem tud, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vevőt. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a vevő a kijavított árut átveheti. Fogyasztónak minősül a vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.

*Vevőszolgálatunk elérhetőségét lásd az 1. pontban.

5.TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

1.A www.illatgyertyak.hu webáruházában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva a Szállító és a Vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók.
2.A www.illatgyertyak.hu webáruházban történő vásárlás során (fizetés) a vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vevő az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a www.illatgyertyak.hu felelősséget nem vállal.
3.Termékeket külföldre nem áll módunkban szállítani.
4.A csomagot a Szolgáltató a megrendelés leadásától számított 5 munkanapon belül szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben a fenti határidő bármilyen okból nem tartható, úgy a csomag feladásáról és a küldemény várható megérkezéséről a Szolgáltató a Vevőt e-mail útján értesíti.
5.A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
6.A Vevő a megrendelt árú vételárát és a szállítás díját a csomag kézhezvételekor fizeti meg a kézbesítőnek.
A szállítással kapcsolatban további információk és költségek a szállításútvonalon található.

6.A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:

1.A Vevő jogosult a szerződés létrejöttét követően, de még az áru kiszállítását megelőzően a vásárlástól elállni. Az elállási jog gyakorolható e-mail, faxlevél vagy telefonhívás útján.
2.Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, úgy az áru kiszállítását követően a távollevők között kötött szerződésről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet szerint 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül jogosult az áru visszaküldésével egyidejűleg elállni. Fogyasztónak minősül a Vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.
3.A Vevő elállási jogát attól a naptól kezdődően gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az árut a kifizetést igazoló bizonylat másolatával együtt kell visszaküldeni. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát abban az esetben, ha a számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében az árú csomagolását felbontotta, továbbá olyan árú megvásárlása esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó (pl. élelmiszerek).
4.A Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást (az áru visszaszolgáltatását) követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5.Vevőszolgálatunk elérhetőségét lásd az 1. pontba

7.A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

1.A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
2.A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.
- Bármely levél vagy adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
3.A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldal-hoz való csatlakozás miatt következett be.
4.A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
5.Egyedül a Vevő felelős a Weboldal-hoz való kapcsolódásért és a Webáruház-ban való vásárlásért.
6.A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.
7.A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
8.A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és vagy a Webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.
9.Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Weboldalon. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyni a vásárlással.
8.SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:1.A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi Weboldalára látogatók adatait. A személyes adatok kezelését az adatkezelési szabályzat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF melléklete.A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII.törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Aromagyertya Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Vak Bottyán u. 7/b., cégjegyzékszám: 17-09-008314) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Aromagyertya Kft.
Székhely és levelezési cím: 7100 Szekszárd, Vak Bottyán u. 7/b
Telefonszám: +36 20 804-8830
Adatkezelési nyilvántartási szám: ???

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
felhasználónév,
saját e-mail cím,
jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
telefonszám
3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
3.4. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
3.5. Alkalmazott cookie-k:
Analitika, követés cookie
Webhelyen keresztüli követés
Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
3.6. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.perfektajandek.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.
5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
6.3. Adatfeldolgozók megnevezése:
Cheef Com Table Kft., 7100 Szekszárd, Rákóczi u 16.
könyvelés
Alt-For4w Ltd., The Courtyard 30 Worthing Road, Horsham RH12 1SL England
vállalatirányítási rendszer
DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b
futárszolgálati tevékenység
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
futárszolgálati tevékenység

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Aromagyertya Kft. 7100 Szekszárd, Vak Bottyán u. 7/B
7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.5. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
8.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4 . Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított